นักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจำปี

 

เลือก:
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสรุปทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
แผนที่ระบบทางพิเศษ
การบริการบนทางพิเศษ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ)
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สาย
การอำนวยความสะดวก สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2558
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
รายงานประจำปี 2558