Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
สารจากประธานกรรมการบริษัท

      บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม (BEM) เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BECL กับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BMCL เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 15,285 ล้านบาท โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นผู้นำการให้บริการระบบคมนาคมขนส่งที่ครบวงจรของประเทศและในภูมิภาคอาเซียนด้วยการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

      ธุรกิจของบริษัทประกอบไปด้วยการให้บริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นฐานรากในการขยายธุรกิจผ่านการขยายเส้นทางโครงข่ายการให้บริการ ทั้งในระบบทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมชั้นนำในประเทศและในภูมิภาค นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติมไปยังธุรกิจอื่นที่มีอัตราการเติบโต และอัตราผลตอบแทนที่ดีได้ เช่น โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่นๆ การพัฒนาเชิงพาณิชย์ หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

      หลักทรัพย์ BEM เปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก และได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 รวมทั้งยังได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Index ซึ่งเป็นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศ

      ในปี 2559 นับว่าเป็นปีสำคัญของ BEM เนื่องจากบริษัทจะเปิดให้บริการโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการขยายโครงข่ายระบบทางพิเศษไปยังทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ มีระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน มีระยะทาง 22 กิโลเมตร รวม 16 สถานี โดยทั้ง 2 โครงการจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

      ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุน BEM ส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในทุกด้าน ภาครัฐที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้บริหารและจัดการโครงการระบบขนส่งคมนาคมทั้งโครงการปัจจุบันและในอนาคต ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ไว้วางใจให้บริษัทได้อยู่เคียงข้างส่งมอบบริการที่ดี พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติงาน ช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

( ดร.วีรพงษ์ รามางกูร )
ประธานกรรมการบริษัท