นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 82,786 78,095 70,026
หนี้สินรวม  53,003 48,965 43,817
ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,783 29,130 26,209
ผลการดำเนินงาน 2559 2558 2557
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 9,301 8,815 8,485
รายได้ธุรกิจระบบราง 3,230 2,374 2,248
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 573 549 501
รายได้รวม 13,233 13,105 11,884
กำไรขั้นต้น 5,275 4,643 4,677
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 2,606 2,650 2,745
อัตราส่วนทางการเงิน 2559 2558 2557
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19.69 20.22 23.10
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.87 9.76 11.04
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.25 3.65 4.15
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.95 1.90 1.70