Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 08 พฤศจิกายน 2561 ถึง 21 พฤศจิกายน 2561

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/11/2561 8.45 8.60 8.40 8.55 20,608,200 175,599,670
20/11/2561 8.65 8.65 8.45 8.45 18,544,800 158,162,865
19/11/2561 8.60 8.70 8.60 8.65 10,612,300 91,685,115
16/11/2561 8.50 8.65 8.50 8.60 10,950,200 94,098,080
15/11/2561 8.55 8.65 8.50 8.55 17,100,900 146,516,780
14/11/2561 8.55 8.60 8.45 8.55 19,121,200 163,114,670
13/11/2561 8.40 8.60 8.40 8.55 24,166,000 205,507,955
12/11/2561 8.75 8.75 8.45 8.50 39,968,600 341,732,005
09/11/2561 8.70 8.75 8.65 8.70 17,102,400 148,868,045
08/11/2561 8.75 8.90 8.70 8.70 49,922,800 440,335,045

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น