นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 กันยายน 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,544,912,129 29.70
2. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 790,751,929 5.17
5. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 432,872,909 2.83
6. นายวิชัย วชิรพงศ์ 348,793,348 2.28
7. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 287,897,900 1.88
8. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 221,526,347 1.45
9. นายมิน เธียรวร 201,000,000 1.32
10. นางวลัยพร สมภักดี 146,742,138 0.96
11. CHASE NOMINEES LIMITED 139,147,406 0.91
12. บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
13. GIC PRIVATE LIMITED 118,437,964 0.77
14. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 102,225,923 0.67