นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 27 เมษายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,582,121,829 29.98
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 764,067,937 5.00
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 394,545,048 2.58
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 323,453,209 2.12
7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 250,700,000 1.64
8 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.31
9 สำนักงานประกันสังคม 194,320,500 1.27
10 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 173,916,411 1.14
11 นางวลัยพร สมภักดี 159,832,189 1.05
12 CHASE NOMINEES LIMITED 144,175,660 0.94
13 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
14 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 113,082,504 0.74
15 GIC PRIVATE LIMITED 101,954,264 0.67