Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 16:35
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 8.55
+0.10
+ 1.18 %
20,608,200
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.45
8.45
8.40 - 8.60
7.00 - 9.05
Chart Type