Investor Relations
การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

 

เลือก:
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560