เลือก:
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสรุปทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
BEM รับรางวัล ธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน ประจำปี 2560
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
แผนที่ระบบทางพิเศษ
การบริการบนทางพิเศษ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ
การส่งเสริมด้านความปลอดภัย รถไฟฟ้า MRT
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2560
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
รายงานและงบการเงินรวม
รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสรุปทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย รถไฟฟ้า MRT
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สาย
การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร รถไฟฟ้า MRT
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
แผนที่ระบบทางพิเศษ
การบริการบนทางพิเศษ
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2559
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฏหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
รายงานและงบการเงิน
รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสรุปทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
แผนที่ระบบทางพิเศษ
การบริการบนทางพิเศษ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ)
โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 10 สาย
การอำนวยความสะดวก สำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ปี 2558
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท
รายงานประจำปี 2558