บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า มุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว ภายใต้การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ BEM ได้รับการประกาศรายชื่ออยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนประจำปี 2560 (Thailand Sustainability Investment (THSI)) และจากความสำเร็จในการควบรวมกันระหว่าง บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธุรกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนส่งผลให้ BEM ได้รับรางวัลธุรกรรมทางการเงินยอดเยี่ยมในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      สำหรับการดำเนินงานในปีนี้ BEM ได้รับโอกาสจากภาครัฐให้เป็นผู้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ) ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (สถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง และสถานีบางซื่อ-สถานีท่าพระ) โดยได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายสถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ เชื่อมต่อการเดินรถระหว่างรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงินเดิม) สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้ต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกันเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทได้ก่อสร้างทางเชื่อมต่อโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชมุ่งไปทางแจ้งวัฒนะ โดยเริ่มงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2561

      ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2560 มีกำไรสุทธิ 3,123 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท

      ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐที่มอบโอกาสให้ BEM ได้บริหารและจัดการโครงการ ระบบคมนาคมขนส่ง ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างดีเสมอมา ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่ไว้วางใจให้บริษัทได้อยู่เคียงข้างส่งมอบบริการที่ดีรวมถึงพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ช่วยกันพัฒนาและเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัท ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่กิจการ พร้อมทั้งส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อไป

( ดร.วีรพงษ์ รามางกูร )
ประธานกรรมการบริษัท