จรรยาบรรณ ฉบับนี้ได้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของบริษัท รวมทั้งบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน จรรยาบรรณฉบับนี้จะได้รับการพิจารณาทบทวน หรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่ให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปด้วยความสุจริตเยี่ยงมืออาชีพ และมีมาตรฐานในระดับสูงตลอดไป

  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 1. บริษัทในจรรยาบรรณฉบับนี้ หมายถึง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางเบื้องต้นที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
 2. กรณีเกิดปัญหา หรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ หรือเห็นว่าควรปรับปรุงควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น
 3. แนวทางในการประกอบธุรกิจ

 4. บริษัทยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่างเคร่งครัด และตามหลักจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
 5. บริษัทเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องและยั่งยืน และบริษัทยึดมั่นต่อการประกอบธุรกิจด้วยความเปิดเผย การสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจะต้องถูกต้อง เที่ยงตรง และมีการใช้ช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
 6. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของคณะกรรมการ และผู้บริหาร โดยจะไม่ทำการสื่อสาร ตีพิมพ์ ประกาศ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การสื่อด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ไม่เป็นจริง บิดเบือน ประสงค์ร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การสื่อสารด้วยวาจาของผู้บริหารและพนักงานต้องใช้ภาษาและน้ำเสียงที่สุภาพ และไม่ทำให้ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทต้องเสื่อมเสีย
 7. บริษัทจะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อดูแล และปกป้องผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท รวมถึงการประเมินโครงการลงทุนต่างๆ อย่างซื่อตรง ถูกต้อง โปร่งใส และมีหลักการ
 8. บริษัทมุ่งหวังความซื่อตรงจากพนักงานทุกระดับชั้น ในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑ์ทางบัญชี และการควบคุมภายในอื่นๆ และหากพนักงานพบเห็นการละเมิดกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัทที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมเสียแก่บริษัท พนักงานพึงแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที
 9. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบ้านเมือง
 10. บริษัทยึดมั่นในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานและเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็น รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
 11. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพสมรส หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย
 12. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 13. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานและผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น
 14. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นในระหว่างที่อยู่ในการจ้างของบริษัท หรือเมื่อออกจากการจ้างของบริษัทแล้ว โดยไม่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องจากบริษัท
 15. การที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือ ที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือองค์กรสมาคมทางธุรกิจอื่นไม่ว่าจะทำในนามของบริษัทหรือไม่ก็ตาม จะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์และการประกอบหน้าที่โดยตรง รวมทั้งต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทตามระเบียบของบริษัทก่อน
 16. ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานและบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการ ใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
 17. ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ในขณะนั้น โดยไม่ได้เป็นความตั้งใจของผู้บริหาร หรือพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลดังกล่าวทราบว่าตนตกอยู่ในสภาวการณ์ดังกล่าว ให้รีบแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที เพื่อขอแนวทางแก้ไขต่อไปการใช้
 18. ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

 19. ผู้บริหารและพนักงานจะไม่ใช้ข้อมูลภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือแก่บุคคลภายนอกอันส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 20. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

 21. บริษัทจะพยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการให้มีศักยภาพรองรับการขยายตัว และต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
 22. บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการประเมินการบริหารงานของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนในวาระต่างๆ ของการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง และรายงานฐานะการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
 23. บริษัทมีนโยบายที่จะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ
 24. บริษัทจะเคารพและรักษาสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม
 25. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ

 26. บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรมโดยดำเนินการภายใต้หลักการดังนี้
 27. บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 28. บริษัทรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญาให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำเนินธุรกิจ
 29. บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน กับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
 30. บริษัทประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างถูกต้อง และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
 31. ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริหาร และพนักงาน

 32. บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า ให้การยอมรับ และยกย่องตามควร
 33. บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน โดยให้ความเมตตากรุณาและให้ความเป็นธรรม โดยยึดถือข้อบังคับการทำงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 34. บริษัทมีนโยบายให้การส่งเสริมพนักงานตามความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
 35. บริษัทจะจัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 36. บริษัทมีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้ผู้บริหาร และพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
 37. บริษัทให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคง และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
 38. บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 39. การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันทางธุรกิจ

 40. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่ง
 41. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจแข่งขันกับคู่แข่งขันตามกติกาและกรอบแห่งกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 42. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

 43. บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ และจะให้ความร่วมมือในการทำประโยชน์แก่ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ตามโอกาสและ ความพร้อม
 44. บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะปฏิบัติตนตามที่ชอบ ที่ควร เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
 45. บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะละเว้นจากการทำให้สังคมเสื่อม หรือเอารัดเอาเปรียบสังคม
 46. บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน จะละเว้นการกระทำใดๆที่ขัดต่อศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งวิญญูชนมิพึงปฏิบัติอันจะขัดต่อธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี หรือโดยสามัญสำนึกของ บุคคลทั่วไป
 47. การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอาจเป็นผลให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่กระทำการรวมทั้งบริษัทต้องรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา และบุคคลดังกล่าว อาจมีโทษทางวินัย และถูกเลิกจ้างตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น ในกรณีที่เกิดมีข้อสงสัยและไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าว ว่ามีผลบังคับใช้กับตนหรือไม่ ผู้บริหารหรือพนักงานควรหารือกับผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเพื่อหาความกระจ่างในเรื่องดังกล่าว
 48. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด

 49. บริษัทมีนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานครอบครอง ซื้อ ขาย ขนย้าย ใช้ หรือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม (ยกเว้นยาตามใบสั่งของแพทย์) ในขณะอยู่ในที่ทำงาน หรือในระหว่างทำธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจัดเลี้ยงสังสรรค์โดยบริษัท
 50. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเล่นหรือเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทำงาน หรือในพื้นที่ของบริษัท
 51. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ

 52. บริษัทมีนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องและเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส
 53. บริษัทมีนโยบายในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมดูแลจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
 54. พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลที่ได้รับทราบหรือจัดทำขึ้นจากหน้าที่การงานในบริษัท ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ส่วนตน
 55. การรักษาความลับของข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และผลประโยชน์ และข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บุคคลภายในหรือภายนอกบริษัทเพื่อใช้งานได้เมื่อมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งและพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด

  ทรัพย์สินของบริษัท

 56. พนักงานพึงใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญหาย เสียหาย นำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกลักขโมย และถูกทำลาย ความรับผิดชอบนี้ ไม่เพียงแค่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการต้องใส่ใจที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัย และการตื่นตัวต่อสถานการณ์ และเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและทำให้ทรัพย์สินของบริษัทเกิดความเสียหาย ถูกลัก-ขโมย หรือถูกใช้ในทางที่ผิด

  ทรัพย์สินของบริษัท หมายความรวมถึง เงินสด เครื่องมือทางการเงิน ข้อมูลของบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา โปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเครื่องมือเครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวก ยานพาหนะ ชื่อบริษัท และเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบริษัท และวัสดุอุปกรณ์

 57. ของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง

 58. บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานไม่พึงทำลายชื่อเสียงของบริษัท โดยการประพฤติมิชอบหรือกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม

  ความปลอดภัยและสุขอนามัย

 59. บริษัทจะพยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัย อันเกิดจากการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานปกติ
 60. บริษัทจะจัดให้มีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์การจัดทำระเบียบปฏิบัติการอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมถึงส่วนรวมที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่
 61. บริษัทจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรอื่น ในการระงับเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติการด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและระมัดระวัง
 62. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรฐานที่เป็นสากลในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยมาใช้บังคับในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย และข้อบังคับ ใช้อยู่
 63. การยกเว้นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

 64. การฝ่าฝืนแนวทางตามจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจในคู่มือฉบับนี้นอกจากอาจทำให้ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีอาจส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ในกรณีมีการฝ่าฝืนจนเป็นผลเช่นว่านั้น ผู้ฝ่าฝืนนอกจากจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายแล้ว อาจได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท จนถึงขั้นไล่ออก หรือปลดออกอีกด้วย