ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

ประธานกรรมการบริษัท

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

พลเอกสำเภา ชูศรี

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

ดร.อรรณพ ตันละมัย

กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร

ม.ล.ประสบชัย เกษมสันต์

กรรมการบริษัท

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

กรรมการบริษัท

นายปณิต ตุลย์วัฒนจิต

กรรมการบริษัท

นายยุทธนา หยิมการุณ

กรรมการบริษัท

นางณฐมณ บุนนาค

กรรมการบริษัท

ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริษัท
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ