นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริหาร

นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

กรรมการบริหาร

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบริหาร

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบริหาร

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบริหาร