ข้อมูลพื้นฐาน
บริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BEM")
ประเภทธุรกิจ การบริการทางพิเศษและระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทางพิเศษและรถไฟฟ้า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 1
(ธุรกิจทางด่วน)
238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: (66) 2641 4611 โทรสาร: (66) 2641 4610
ที่ตั้งสำนักงานสาขา 2
(ธุรกิจรถไฟฟ้า)
189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ (66) 2354 2000 โทรสาร (66) 2354 2020
เลขทะเบียนบริษัท 0107558000491
Homepage http://www.bemplc.co.th/
โทรศัพท์-นักลงทุนสัมพันธ์ (66) 2 641 4611 ต่อ 6200, 6220, 6221
โทรสาร (66) 2 641 4610
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 15,285,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
มูลค่าพาร์ 1 บาทต่อหุ้น