Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 07 พฤษภาคม 2562 ถึง 21 พฤษภาคม 2562

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
21/05/2562 10.90 11.10 10.90 11.10 54,160,400 596,001,750
17/05/2562 11.10 11.20 10.90 11.00 40,858,000 450,514,580
16/05/2562 11.40 11.40 10.90 11.00 111,029,800 1,231,055,880
15/05/2562 11.20 11.50 11.20 11.30 117,419,100 1,330,876,980
14/05/2562 11.20 11.40 11.00 11.10 89,437,200 999,427,630
13/05/2562 11.00 11.20 10.90 11.20 29,597,000 327,226,390
10/05/2562 11.00 11.20 10.90 11.00 45,054,000 496,731,040
09/05/2562 10.90 11.20 10.90 11.00 61,052,700 671,838,700
08/05/2562 11.10 11.20 10.80 10.90 63,901,900 700,274,270
07/05/2562 11.10 11.30 11.00 11.10 50,490,900 564,029,510

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น