เลือก:
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.