ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศ และ ใบแทรกแก้ไข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.