ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการผู้จัดการ

นายสงวน คุณาธินันท์

รองกรรมการผู้จัดการ
วิศวกรรมทางพิเศษ

นางสุดฤทัย พรหมมาตร

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการทางพิเศษ

นางสาวปาหนัน โตสุวรรณถาวร

รองกรรมการผู้จัดการ
การเงิน

นายวิทูรย์ หทัยรัตนา

รองกรรมการผู้จัดการ
ปฏิบัติการและวิศวกรรมระบบราง

นายอัลวิน จี

รองกรรมการผู้จัดการ
สนับสนุนปฏิบัติการ

ดร. วิเทศ เตชางาม

รองกรรมการผู้จัดการ
เทคโนโลยีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายอนวัช สุวรรณฤทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจ

นายภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์

รองกรรมการผู้จัดการบริหาร และ
เลขานุการบริษัท


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2019. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.