Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 22 พฤษภาคม 2562 14:12
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 11.20
+0.10
+ 0.90 %
2,661,900
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
11.20
11.10
11.10 - 11.20
7.30 - 11.50
Chart Type