นักลงทุนสัมพันธ์
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

เลือก:
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1   สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการสรรหาและประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.