ค้นหาข่าว:

เลือกปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559


14 พฤษภาคม 2562
ขอแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ปี 2546
10 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่ร่างรายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
09 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
09 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2562
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ปี 2546 (แก้ไข)
30 เมษายน 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เมษายน 2562
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางทางพิเศษศรีรัช ส่วนดี ปี 2546
26 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มีนาคม 2562
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
18 มีนาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 มีนาคม 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาท กับกทพ.โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาสัมปทาน
28 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล (เพิ่มรายละเอียดในวาระนำเสนอ)
27 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2562
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 กุมภาพันธ์ 2562
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(แก้ไข)
07 กุมภาพันธ์ 2562
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(แก้ไข)