ค้นหาข่าว:

เลือกปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559


27 ธันวาคม 2561
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
27 ธันวาคม 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 ตุลาคม 2561
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2551
01 ตุลาคม 2561
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
28 กันยายน 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
24 กันยายน 2561
ขอแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
22 สิงหาคม 2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
27 มิถุนายน 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง สำหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (แก้ไข)
20 มิถุนายน 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
20 มิถุนายน 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง สำหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
10 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
04 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่ร่างรายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ