ค้นหาข่าว:

เลือกปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559


21 ธันวาคม 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร และดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เพิ่มเติม)
20 ธันวาคม 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร และดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
22 พฤศจิกายน 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
25 ตุลาคม 2560
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
29 กันยายน 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
24 สิงหาคม 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช (แก้ไขไฟล์ PDF)
23 สิงหาคม 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
23 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
20 กรกฎาคม 2560
การก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ)
26 มิถุนายน 2560
การเผยแพร่รายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 มิถุนายน 2560
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
25 พฤษภาคม 2560
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560