ค้นหาข่าว:

เลือกปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2562  |  2561  |  2560  |  2559


30 พฤศจิกายน 2559
การว่าจ้าง บมจ.ช. การช่าง ในการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2559
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
30 พฤศจิกายน 2559
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
17 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (แก้ไข หน้า 6)
10 พฤศจิกายน 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2559
10 พฤศจิกายน 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พฤศจิกายน 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
04 ตุลาคม 2559
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
04 ตุลาคม 2559
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
07 กันยายน 2559
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559
31 สิงหาคม 2559
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบมจ. ช. การช่าง เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
31 สิงหาคม 2559
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 สิงหาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 สิงหาคม 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2559
10 สิงหาคม 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
28 กรกฎาคม 2559
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (งวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559)
12 พฤษภาคม 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2559
12 พฤษภาคม 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559